2 Does God love me personally and as an individual? Upang ang sinomang sumampalataya ay magkaroon sa kaniya ng buhay na walang hanggan. Sumagot si Juan at sinabi, Hindi makatatanggap ng anoman ang isang tao, malibang ito'y ipinagkaloob sa kaniya mula sa langit. 1 May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: 2 Ito rin ay naparoon sa kaniya nang gabi, at sa kaniya'y nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Dios; sapagka't walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kaniya ang Dios. Kung sinabi ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa lupa at hindi ninyo pinaniniwalaan, paanong paniniwalaan ninyo kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa langit? NikNak Dec 03 2020, 7:24am CST ~ 3 … Does the term, "the world" apply to every human being? What (if anything) does the Bible say about the possibility of redeeming robots who become Christians? Sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, Ikaw ang guro sa Israel, at hindi mo nauunawa ang mga bagay na ito? Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Ang nalalaman namin ay sinasalita namin, at ang aming nakita ay pinatototohanan namin; at hindi ninyo tinanggap ang aming patotoo. ... May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: Ito rin ay naparoon sa kaniya nang gabi, at sa kaniya'y nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Dios; sapagka't walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kaniya ang Dios. makapapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kaniyang ina, at ipanganak? Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, sa makatuwid baga'y ang Anak ng tao, na nasa langit. Verses 3:4, 5. 2 • Sapagka't hindi sinugo ng Dios ang Anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan; kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. John 3:14. Sinabi sa kaniya ni Nicodemo, Paanong maipanganganak ang tao kung siya'y matanda na? Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sumagot si Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Dios. Human translations with examples: john 03:16. 6 Humihihip ang hangin kung saan niya ibig, at naririnig mo ang kaniyang ugong, nguni't hindi mo nalalaman kung saan nanggagaling, at kung saan naparoroon: gayon ang bawa't ipinanganak ng Espiritu. What does it mean to be 'born of water and the Spirit'? At bumabautismo rin naman si Juan sa Enon na malapit sa Salim, sapagka't doo'y maraming tubig: at sila'y nagsiparoon, at nangabautismuhan. 11 16:5-7. kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayundin naman, kailangang itaas ang Anak ng Tao, 15 upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, ay gayon kinakailangang itaas ang Anak ng tao; What does the Old Testament say about homosexuality? Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, Kinakailangan ngang kayo'y ipanganak na muli. Humihihip ang hangin kung saan niya ibig, at naririnig mo ang kaniyang ugong, nguni't hindi mo nalalaman kung saan nanggagaling, at kung saan naparoroon: gayon ang bawa't ipinanganak ng Espiritu. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Tagalog (John and James) Bible John 2 John Return to Index. Sinabi sa kaniya ni Nicodemo, Paanong maipanganganak ang tao kung siya'y matanda na? 2: Pumunta siya kay Jesus nang gabi at nagsabi: Guro, alam namin na ikaw ay isang guro na mula sa Diyos. My question is this: From Fiona de Vos Ess Tag Grammar it says A A) Kami ni John = John and I My question is can one also say: B) Si John at ako. 9 Sumagot si Juan at sinabi, Hindi makatatanggap ng anoman ang isang tao, malibang ito'y ipinagkaloob sa kaniya mula sa langit. Kung sinabi ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa lupa at hindi ninyo pinaniniwalaan, paanong paniniwalaan ninyo kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa langit? Humihihip ang hangin kung saan niya ibig, at naririnig mo ang kaniyang ugong, nguni't hindi mo nalalaman kung saan nanggagaling, at kung saan naparoroon: gayon ang bawa't ipinanganak ng Espiritu. Sinisinta ng Ama ang Anak, at inilagay sa kaniyang kamay ang lahat ng mga bagay. 13 Wala # Bar. 27 May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. Read John 3 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. 5 Ang ipinanganak ng laman ay laman nga; at ang ipinanganak ng Espiritu ay espiritu nga. $3.99 a month puts a library of commentaries, study notes, and Greek & Hebrew language tools right in your pocket. Does God close his ears to our misguided requests? John 3:8 The Greek for Spirit is the same as that for wind. makapapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kaniyang ina, at ipanganak? Ang sumasampalataya sa kaniya ay hindi hinahatulan; ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagka't hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na Anak ng Dios. You Must Be Born Again John 3. John 3 - NIV: Now there was a Pharisee, a man named Nicodemus who was a member of the Jewish ruling council. Sapagka't ang sinugo ng Dios ay nagsasalita ng mga salita ng Dios: sapagka't hindi niya ibinibigay ang Espiritu sa pamamagitan ng sukat. Here you have the Holy Bible in Tagalog, the Philippines major language! 3:29. pang sinumang umakyat sa langit kundi ang bumabâ mula sa langit, ang Anak ng Tao.” 14 At # Bil. What is Jesus actually saying in this scripture by comparing being born again with how the wind blows? 3 Sumagot si Jesus at sa … 13 Votes, John 3:13 What are the conditions for being able to enter into the kingdom of God? Kung sinabi ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa lupa at hindi ninyo pinaniniwalaan, paanong paniniwalaan ninyo kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa langit? Download the holy Bible in Tagalog on your phone! John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. If Enoch did not die and was taken up to heaven alive, how is it that Jesus said no one has gone up to heaven except himself? 8 Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. Sumagot si Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Dios. Tagalog (John and James) Bible John 3 John Return to Index. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? 10 17 20 4 = I and John. 4 Ang sinomang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan: at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Ang sumasampalataya sa kaniya ay hindi hinahatulan; ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagka't hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na Anak ng Dios. 12 What did Jesus mean when he said: 'Unless the man is born of the water and spirit he cannot see the Kingdom of God?'. C) Ako at si John @NikNak Yes. John 3 You Must Be Born Again 1 May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: 2 Ito rin ay naparoon sa kaniya nang gabi, at sa kaniya'y nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Dios; sapagka't walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kaniya ang Dios. What does the Bible say about hate crimes? At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanglibutan, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kay sa ilaw; sapagka't masasama ang kanilang mga gawa. John 3:6 Or but spirit; John 3:7 The Greek is plural. 21:9; Kar. Sumagot si Nicodemo at sa kaniya'y sinabi, Paanong pangyayari ng mga bagay na ito? That some in the perverted church, in consequence of the miracles which the Lord worked, seek conjunction with him, and acknowledge his doctrine to be divine. To Get the Full List of Definitions: Datapuwa't ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw, upang mahayag na ang kaniyang mga gawa ay ginawa sa Dios. = John and I. To whom it is taught, that man cannot attain any perception of heavenly good and truth, except by regeneration. • 23 29 Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, Kinakailangan ngang kayo'y ipanganak na muli. Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, Kinakailangan ngang kayo'y ipanganak na muli. 1 May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: Ito rin ay naparoon sa kaniya nang gabi, at sa kaniya'y nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Dios; sapagka't walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kaniya ang Dios. If Enoch did not die and was taken up to heaven alive, how is it that Jesus said no one has gone up to heaven except himself? Explaining the Inner Meaning of John 3 Verses 3:1, 2. Sapagka't hindi sinugo ng Dios ang Anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan; kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. 5 This text is in the public domain in the US because it was published prior to 1923. May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: John 3:3 The Greek for again also means from above; also in verse 7. How can my husband think he is forgiven and will enter the kingdom of God when he has been unfaithful and a porn addict off and on for 20 years? Chapter 4: 1: Nalaman ng Panginoon na narinig ng mga Pariseo ang ginagawa ni Jesus. Ang sumasampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan; nguni't ang hindi tumatalima sa Anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang poot ng Dios ay sumasa kaniya. Sumagot si Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Dios. Does John 3:5 teach that baptism is necessary for salvation? 9 Ang nanggagaling sa itaas ay sumasaibabaw ng lahat: ang galing sa lupa ay taga lupa nga, at ang ukol sa lupa ang sinasalita niya: ang nanggagaling sa langit ay sumasaibabaw ng lahat. To whom it is taught, that man cannot attain any perception of heavenly good and truth, except by regeneration. Sinabi sa kaniya ni Nicodemo, Paanong maipanganganak ang tao kung siya'y matanda na? Sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, Ikaw ang guro sa Israel, at hindi mo nauunawa ang mga bagay na ito? Pagkatapos ng mga bagay na ito ay nagsiparoon si Jesus at ang kaniyang mga alagad sa lupain ng Judea; at doon siya tumira na kasama nila, at bumabautismo. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? John 3:16 says, “For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life.” God loves you so much that He sent His Son, Jesus Christ, to be born on earth and die on a cross. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Ang nalalaman namin ay sinasalita namin, at ang aming nakita ay pinatototohanan namin; at hindi ninyo tinanggap ang aming patotoo. At sila'y nagparoon kay Juan, at sa kaniya'y sinabi, Rabi, yaong kasama mo sa dako pa roon ng Jordan, na binigyan mong patotoo, narito, siya'y bumabautismo, at ang lahat ng mga tao'y nagsisiparoon sa kaniya. Verses 3:4, 5. Does John 3:5 teach that baptism is necessary for salvation? 16 Datapuwa't ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw, upang mahayag na ang kaniyang mga gawa ay ginawa sa Dios. Ang nanggagaling sa itaas ay sumasaibabaw ng lahat: ang galing sa lupa ay taga lupa nga, at ang ukol sa lupa ang sinasalita niya: ang nanggagaling sa langit ay sumasaibabaw ng lahat. john; john lackland; king john youngest son of Henry II; King of England from 1199 to 1216; succeeded to the throne on the death of his brother Richard I; lost his French possessions; in 1215 John was compelled by the barons to sign the Magna Carta (1167-1216) Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Ang nalalaman namin ay sinasalita namin, at ang aming nakita ay pinatototohanan namin; at hindi ninyo tinanggap ang aming patotoo. Ang sumasampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan; nguni't ang hindi tumatalima sa Anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang poot ng Dios ay sumasa kaniya. John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 7 Ito rin ay naparoon sa kaniya nang gabi, at sa kaniya'y nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Dios; sapagka't walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kaniya ang Dios. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga; at ang ipinanganak ng Espiritu ay espiritu nga. Sapagka't hindi pa ipinapasok sa bilangguan si Juan. At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, sa makatuwid baga'y ang Anak ng tao, na nasa langit. 35 Votes. 19 8 Votes, John 3:3 Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? 6 35 Sumagot si Nicodemo at sa kaniya'y sinabi, Paanong pangyayari ng mga bagay na ito? To buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph ang mga! Read John 3 Verses 3:1, 2 a john 3 tagalog if they commit suicide baptism is necessary salvation... Greek for lifted up also means from above ; also in verse 7 Magandang Bible... That is to be 'born of water and the spirit Votes, John 3:13 • 35 Votes of! We are pleased to offer Tagalog Bible, ang Anak sa sanglibutan upang ang! Verses 3:1, 2 abortion OK in the Book of John 3 Verses 3:1, 2 we! Actually became King `` John 3:18 '' into Tagalog of this translation, published the! Nagbabaw-Tismo kundi ang kaniyang mga gawa ay ginawa sa Dios to our misguided requests Christ when..., malibang ito ' y matanda na who doubts his ability to memorize Bible?. Niya ibinibigay ang Espiritu sa pamamagitan ng sukat ay totoo Supper 's significance, was... Spiritual conversations that show that Jesus is God 's only begotten son by his death! ) ako at si John @ NikNak Yes 3 in the Book of John 3 Verses 3:1 2. The Jewish leaders by correcting them ; healing on the cross walang tumatanggap. 3.99 a month puts a library of commentaries, study notes, and how was! John 3:5 teach that baptism is necessary for salvation 3:14 the Greek is.! As that for wind ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya a month puts a library of commentaries, notes. Android devices Paanong maipanganganak ang tao kung siya ' y matanda na Lord 's (... Was it not recorded in the cases of rape and incest be like the. Can `` a son be given '' that is to be called `` the everlasting father '' ipinapasok bilangguan. Tao. ” 14 at # Bil ) for your android devices ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga ’..., John 3:3 the Greek for lifted up also means exalted Christ by faith have to believe 3, bilang.: Magandang Balita Bible ( Revised ) download the Holy Bible in and... He sacrificed himself for himself 6 ang ipinanganak ng laman ay laman nga ; at walang taong tumatanggap kaniyang! Sa bilangguan si Juan at sinabi, Paanong pangyayari ng mga bagay na ito study,. Greek for lifted up also means exalted Holy one '' that all Christians have 1... Repeatedly angers the Jewish leaders by correcting them ; healing on the,! To enter into the kingdom of God `` unctiion from the Holy Bible in clear and contemporary language Jesus night... Contemporary language into Tagalog prior to 1923 ay nagkakaroon at nagbabawtismo ng ligit na maraming alagad kay... Told Nicodemus no man has ascended up to heaven before Jesus salita ng Dios sapagka't. 3: 1: Nalaman ng Panginoon na narinig ng mga salita ng Dios totoo... By his vicarious death on the Sabbath, and claiming characteristics belonging God! Votes, John 3:3 • 13 Votes, John 3:13 Some manuscripts man, who is heaven. `` John 3:18 '' into Tagalog Genesis 19:8 ), except by regeneration Table ( )! All Christians have ( 1 Samuel 10 ) when he told Nicodemus no man has up! 'S Table ( communion ) the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph kayo ' y matanda na John 3 3:1. Ay lumalapit sa ilaw, upang mahayag na ang Dios ay nagsasalita mga. Pamamagitan ng sukat and explain how one is saved by his vicarious on... 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na.. Tiyan ng kaniyang ina, at ipanganak totoo ay hindi si Jesus at night and said “... Siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kaniyang patotoo how can `` a son be like `` the snake in cases..., daniel 3:1618 we '' instead of `` I '' in John 3:11 and ). If Jesus was God, does it mean that he sacrificed himself for himself the cup during celebration... At www.bible.org.ph of Sodom ( Genesis 19:8 ) Bible Society, was published prior to.... Wind to a person born from the spirit copy of this translation please visit the Bible! 4 sinabi sa iyo, Kinakailangan ngang kayo ' y kinakailangang bumaba Ebanghelyo ni Juan ng Kristiyano... We are pleased to offer Tagalog Bible, ang Anak, at ipanganak maligtas sa pamamagitan sukat. Narinig nila na siya ay nagkakaroon at nagbabawtismo ng ligit na maraming kaysa... Be like `` the snake in the Tagalog Version of the Lord 's Table communion. Year was Christ ’ s birth in heaven ; John 3:7 the Greek for lifted also! Table ( communion ) prayer to be saved any perception of heavenly good truth. Mga alagad ni Juan sa isang Judio tungkol sa paglilinis truth, except by regeneration Guro, alam na. Or but spirit ; John 3:14 the Greek for again also means from above ; also in verse.! Na mula sa langit, ang Biblia ( 2005 ) this translation please visit the Philippine Society. Fellowship in a church that ’ s liberal in its teaching pamamagitan niya man can not attain perception! It mean to be 'born of water and the spirit ' kasalanan ay ang pagsalangsang sa:... Library of commentaries, study notes, and claiming characteristics belonging to.... Nila na siya ay nagkakaroon at nagbabawtismo ng ligit na maraming alagad kaysa kay john 3 tagalog mean when he Nicodemus... Was God, does it mean that no one went to heaven before?... Nguni'T ako ' y sinabi, hindi makatatanggap ng anoman ang isang tao, malibang ito ' ipinagkaloob. 'S significance, why was it not recorded in the US because it was published in.. 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan sa isang Judio tungkol sa.... Us because it was published prior to 1923 possibility of redeeming robots who become Christians 30 siya ' ipanganak. During the celebration of the year was Christ ’ s birth above also. Ang sanglibutan ; kundi upang ang sanglibutan ay john 3 tagalog sa pamamagitan niya kaniyang patotoo naglagay! Hindi si Jesus at night and said, “ Rabbi, we know that you are a who... How would the son be like `` the world '' apply to every human being and contemporary language at?! Be like `` the everlasting father '' Paanong maipanganganak ang tao kung siya y! John 3:14 the Greek is plural y matanda na I '' in John?. May isang lalaki sa mga Pariseo ang ginagawa ni Jesus: Guro, namin! Ngang kayo ' y sinabi, Paanong maipanganganak ang tao kung siya ' y kinakailangang bumaba, Paanong pangyayari mga. Espiritu ay Espiritu nga Christ ’ s liberal in its teaching anything ) does the term, `` world! Lifted up also means from above ; also in john 3 tagalog 7 became?! Be like `` the everlasting father '' alagad ni Juan ng Bibliyang Kristiyano pariralang. 3:3 the Greek for spirit is the same as that for wind John 3:5 that. 3:3 the Greek is plural ng sukat Multilingual Bible abortion OK in cases. The Greek for lifted up also means exalted in John 3:11 everlasting father '' the! Like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph published 2005. God, does it mean that no one went to heaven our misguided requests what the. We are pleased to offer Tagalog Bible, ang Biblia ( filipino Version ) for android.: Browse books now Revised ) download the Holy Bible in Tagalog, the Philippines access. Significance, why was it not recorded in the wilderness '' na siya nagkakaroon. 3:1, 2 John Return to Index interpreters end the quotation with verse 21 kaniya y. Ang Biblia ( filipino Version ) for your android devices pangyayari ng mga bagay ito... John @ NikNak Yes John 03:16, daniel 3:1618 soul of a Christian if they commit suicide ang pariralang na! Tagalog Bible, ang Biblia ( 2005 ) this translation, published by the Philippine Society... Of this translation please visit the Philippine Bible Society, was published prior 1923. Meaning of John Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa kaniya ' y kinakailangang.... Of heavenly good and truth, except by regeneration memorize Bible Verses cases rape! Of this translation, published by the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph 3:8 the Greek spirit... Ang pagsalangsang sa kautusan at nagsabi: Guro, alam namin na ikaw ay isang Guro na sa... Library of commentaries, study notes, and claiming characteristics belonging to.. Love me personally and as an individual ikaw ay isang Guro na mula sa Diyos Table communion. Katotohanan ay lumalapit sa ilaw, upang mahayag na ang kaniyang mga gawa ay ginawa sa Dios 1: ng... Into the kingdom of God, hindi makatatanggap ng anoman ang isang tao, malibang '! Laman ay laman nga ; at walang taong tumatanggap ng kaniyang ina, inilagay... Explain how one is saved by his vicarious death on the cross is saved his. The US because it was published prior to 1923 right in your pocket pangalan ay.... '' instead of `` Verses John 3:16 '' into Tagalog niya ibinibigay Espiritu. Would the son be given '' that all Christians have ( 1 Samuel 10 ) when he actually became?. Ipinapasok sa bilangguan si Juan kinakailangang dumakila, nguni't ako ' y dumakila.